O bibliotece

My uwielbiamy Czytelników! Tych dużych i tych małych!

Filia biblioteczna w Karnieszewicach jest ogólnodostępną placówką kultury. Funkcjonuje jako instytucja kultury, która ma
za zadanie  rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.

W lutym 1983 roku została utworzona Filia Biblioteczna Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sianów w Karnieszewicach. Filia była prowadzona przez p. Jana Faryna. W ciągu całego roku filia przez wiele dni była zamknięta,  ponieważ w obiekcie było bardzo zimno. Pomimo ciężkich warunków biblioteka jednak prowadziła swoją działalność. Przy bibliotece rozpoczęło działalność Koło Gospodyń Wiejskich. Z okazji Dnia Kobiet 8 marca w bibliotece zorganizowano małą uroczystość.

Czytelnictwo wyglądało następująco: Do biblioteki zapisało się 13 czytelników , wypożyczeń było 22 egzemplarze
a odwiedzin 730.

Rok 1984 był rokiem szczególnie mało wydajnym, jeżeli chodzi o organizowanie imprez kulturalnych, oraz o zwiększenie liczby czytelników. W między czasie zmienił się także pracownik biblioteki. Nowym pracownikiem została p. Maria Socha mieszkanka Karnieszewic.

Po podjęciu pracy przez p. Marię biblioteka zaczęła prawidłowo funkcjonować. W styczniu 1985 r. zorganizowano kulig
dla dzieci oraz choinkę noworoczną.

W marcu zorganizowano Dzień Kobiet, wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w miesiącu marcu i kwietniu odbywały się kursy haftu i makramy.

We wrześniu P. Maria wystąpiła z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę a powodem była zmiana miejsca zamieszkania. W tym czasie  stan czytelnictwa zwiększył i wyglądał następująco; czytelników było 44, wypożyczeń 520, odwiedzin 309.

Następcą p. Marii został p. Przemysław Ostrowski , który prowadził filię przez 1 rok , w tym czasie zorganizował konkurs czytelniczy, konkurs rysunkowy , zajęcia z dziećmi na temat zasuszania traw i kwiatów oraz układania suchych bukietów.

Kolejnym pracownikiem biblioteki została p. Matylda Jabłońska, która przyciągnęła do biblioteki znaczną liczbę czytelników i na  koniec 1986 r.  wypożyczonych było 1227 książek , przez 83 czytelników, wzrosła również liczba odwiedzin do 663. W tym też czasie obiekt został zaopatrzony w grzejnik i wreszcie zrobiło się ciepło, zawiązało się
Koło Recytatorskie

Działalność biblioteki rozszerzyła się i prężnie realizowane były plany . Między innymi zorganizowana została choinka noworoczna , którą poprzedził kulig z ogniskiem, w kolejnym  roku również odbywały się imprezy dla dzieci i dorosłych
w których uczestniczyło średnio po 45 dzieci. Kolejne lata działalności biblioteki zostały na tym samym poziomie a w roku 1989 przez dłuższy czas biblioteka była nieczynna.

Od 27 sierpnia 1990 roku biblioteka ponownie rozpoczęła swoją działalność. W 1991 zostały zakupione nowe książki
a było ich aż 428 z tego dla dzieci 160, dla dorosłych 180 i literatury  niebeletrystycznej  88 , co korzystnie wpłynęło na rozwój czytelnictwa i osiągnął on wysoki poziom i na koniec roku było już 61 czytelników i 1139 wypożyczeń. W kolejnym roku również przybyło nowości , została przeprowadzona akcja „Dar dla biblioteki”, na którą  wpłynęło 80 tys. zł. Na koniec roku zarejestrowano 63 czytelników a wypożyczeń było 1803.

Kolejne dwa lata to czas , w którym biblioteka ogłaszała konkursy czytelnicze na „Najaktywniejsi czytelnicy „, i pod koniec roku wyłaniani i nagradzani  byli lauraci tego  konkursu. Od 1995 roku w bibliotece organizowane  były zajęcia w czasie ferii zimowych dla dzieci , konkurs „Ptaki i ptaszki polne” , oraz po raz pierwszy biblioteka włączyła się do akcji „Sprzątanie świata”. W tym też roku przybyło dużo nowości , wzrosła liczba czytelników do 67  a wypożyczeń było 1013. W 1996 roku liczba czytelników wzrosła do 71 i wypożyczeń do 1052. W tym też roku po 13 latach działalności biblioteki przeprowadzony został remont pomieszczenia bibliotecznego i świetlicy, zamontowano toalety. Kolejne lata to zastój w zakupie nowości , stan księgozbioru wynosił 2747 woluminów , ale rozszerzona działalność biblioteki cieszyła się dużym zainteresowaniem szczególnie przez młodych czytelników. Odbyło się 30 konkursów, 18 imprez artystycznych, 17 pogadanek, 87 zajęć plastycznych, 5 lekcji bibliotecznych i innych zajęć 142 łącznie w zajęciach wzięło udział 871 uczestników. Tradycją stało się uczestnictwo dzieci w konkursie „Ptaki i Ptaszki polne” z dużymi osiągnięciami . Lata 2001 i 2002 to kolejne lata bez zakupu nowości do biblioteki.                  Wielkim wydarzeniem roku 2003 było pojawienie się pierwszego komputera
z dostępem do internetu, który sprawił , że przez bibliotekę przewijały się tłumy dzieci , które poznawały i korzystały
ze sprzętu. W tym też roku w świetlicy rozpoczęło działalność ognisko TPD i zawiązało się „ Kółko Teatralne” dla dzieci, pierwszą inscenizacją był „ Kopciuszek”. Było to przełomowy rok w szerokim spektrum działalności biblioteki.

DZIAŁALNOŚĆ FILII:

– gromadzenie i udostępnianie książek i prasy,
– posiadamy interesujące książki z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej,
– ciekawy i przyjazny księgozbiór dla dzieci,
– bezpłatny dostęp do internetu, wi-fi i sprzętu komputerowego,
– Katalog on-line,

DODATKOWO:

– zajęcia plastyczne (kreatywne),
– lekcje biblioteczne,
– spotkania z literatura, dyskusje,
– pomoc przy odrabianiu prac domowych,
– wydarzenia integracyjne i okolicznościowe,

ZAJRZYJ DO NAS – ZAPISZ – ZOSTAŃ NA ZAWSZE !!!


About the library

We love our readers! Both big AND small!

The Library Branch in Karnieszewice is a publicly accessible cultural institution. It operates as a cultural entity with the mission of developing and satisfying the educational, cultural, and informational needs of the local community.

In February 1983, the Library Branch of the Public Library of the City and Municipality of Sianów was established in Karnieszewice. The branch was managed by Mr Jan Faryna. Throughout the year, the branch remained closed on several days due to extremely cold conditions. Despite these challenging circumstances, the library continued its activities. A Circle of Rural Housewives was initiated in conjunction with the library. A small event was organized at the library to commemorate International Women’s Day on March 8.

The readership statistics were as follows: 13 readers registered with the library, there were 22 book loans and 730 visits.

The year 1984 was notably less productive in terms of organizing cultural events and increasing the number of readers. During this time, the library staff also changed. Mrs. Maria Socha, a resident of Karnieszewice, became the new employee.

Under Mrs. Maria’s guidance, the library’s operations began to function properly. In January 1985, a sleigh ride for children and a New Year’s tree celebration was organized.

In March, a Women’s Day event was held in collaboration with the Circle of Rural Housewives. Embroidery and macrame courses were conducted in March and April.

In September, Mrs. Maria requested the termination of her employment contract due to a change in her place of residence. During this period, the readership increased and looked as follows: 44 readers, 520 book loans, and 309 visits.

Mr. Przemysław Ostrowski succeeded Mrs. Maria and managed the branch for a year. During his tenure, he organized a reading competition, a drawing competition, and activities for children related to drying grass and flowers, as well as creating dry bouquets.

The next librarian was Mrs. Matylda Jabłońska, who attracted a significant number of readers to the library. By the end of 1986, 1,227 books had been borrowed by 83 readers, and the number of visits had increased to 663. During this time, radiators were installed in the facility, providing warmth, and a Recitation Circle was formed.

The library’s activities expanded and plans were actively implemented. A New Year’s tree celebration was organized, preceded by a sleigh ride and a bonfire. In the following years, events for children and adults were held, with an average of 45 children participating. In the subsequent years the library’s activity remained at a consistent level, and in 1989, the library was closed for an extended period.

The library resumed its activities on August 27, 1990. In 1991, new books were acquired, totalling 428, including 160 for children, 180 for adults, and 88 non-fiction works. This positively impacted the development of readership, which reached a high level, with 61 readers and 1,139 book loans by the end of the year. The following year brought more novelties, and a campaign called „Gift for the Library” was conducted, raising 80,000 Polish złoty. By year-end, 63 readers were registered, and there were 1,803 book loans.

The subsequent two years marked the time when the library held reading competitions for the „Most Active Readers,” and winners were selected and awarded at the end of each year. Since 1995, the library has organized activities during winter holidays for children, the „Birds and Field Birds” competition, and participated for the first time in the „World Cleanup Day” initiative. This year also saw an increase in new acquisitions, with the number of readers growing to 67, and 1,013 book loans. In 1996, the number of readers increased to 71, and there were 1,052 book loans. In the same year, the library underwent renovation of its premises and common room, including the installation of toilets. Subsequent years saw stagnation in new acquisitions, with the collection consisting of 2,747 volumes.

The significant event of 2003 was the introduction of the first computer with internet access, resulting in an influx of children to the library, eager to explore and utilize the equipment. In the same year, a local cultural group, the TPD Hearth, commenced its activities in the common room, and a „Theater Group” for children was formed, with the first production being „Cinderella.” This marked a pivotal year in the library’s diverse activities.

BRANCH ACTIVITIES:

  • Collection and provision of books and periodicals,
  • A selection of interesting books covering fiction and popular science,
  • An engaging and child-friendly collection of books,
  • Free internet access, Wi-Fi, and computer equipment,
  • Online catalogue,

ADDITIONALLY:

  • Creative arts and crafts sessions,
  • Library lessons,
  • Literature meetings and discussions,
  • Assistance with homework,
  • Integrative and special events.

Skip to content