O Bibliotece

Punkt biblioteczny w Skibnie funkcjonuje od 2012 roku. Powstał on w nowo powstałej świetlicy, która do użytku oddana została w 2010 roku.                                                                                                                 

W okresie powojennym w Skibnie funkcjonowała świetlica wiejska położona przy drodze do Wierciszewa w pobliżu dworca kolejowego w Skibnie.. Jednak budynek ten ze względu na zły stan techniczny został rozebrany. W latach  osiemdziesiątych na terenie sołectwa Skibno funkcjonowała biblioteka, na którą ówczesny PGR  przekazał budynek mieszkalny. Pracownikiem tej biblioteki była Pani Józefa Kluziak .Pod koniec lat osiemdziesiątych biblioteka została zlikwidowana,  cały księgozbiór  przeniesiony do biblioteki szkolnej w Suchej Koszalińskiej, a budynek przekształcony na mieszkanie pracownicze.                                                                                                                   

Od tego czasu mieszkańcy Skibna składali postulaty dotyczące budowy świetlicy i utworzenia w niej biblioteki  1 grudnia 2009 roku, po uzyskaniu wszystkich pozwoleń i pozyskaniu środków finansowych w Skibnie ruszyła budowa świetlicy wiejskiej.

obrazek

27 listopada 2010 roku nastąpiło otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanej świetlicy.

8 maja 2012 r. obchody Tygodnia Bibliotek w Gminie Sianów zainaugurowane zostały otwarciem Punktu Bibliotecznego w Skibnie . Na potrzeby biblioteki  wydzielone zostało jedno pomieszczenie na wypożyczalnię książek dla mieszkańców Skibna, którzy chętnie zaczęli sięgać po książkę.  Pierwszym zarejestrowanym czytelnikiem dziecięcym był Maciej Fidór, a czytelnikiem dorosłym Pani Barbara Hinz.

Na stanowisko bibliotekarza został zatrudniony pracownik świetlicy Pani Janina Kulon, która prowadzi bibliotekę do chwili obecnej. 

Księgozbiór Punkt Biblioteczny otrzymał jako dar z Sianowskiej Biblioteki Publicznej,

 Od tego czasy księgozbiór systematycznie się powiększa i wynosi obecnie  egzemplarzy., Wzrasta również liczba zarejestrowanych  czytelników – do 2018 roku zostało  zarejestrowanych 160 czytelników.

Głównym celem istnienia biblioteki jest działanie na rzecz mieszkańców oraz szacunek dla nich. Biblioteka jest to miejsce otwarte dla wszystkich , które zapewnia dostęp do wiedzy i informacji, wspiera rozwój mieszkańców poprzez kulturę i edukację. Ma za zadanie integrację społeczności lokalnej oraz aktywizację mieszkańców.

Zmyślą o każdym mieszkańcu, dla dwóch niepełnosprawnych czytelników książki dostarczane są do domu.

Aby propagować czytelnictwo biblioteka przyłącza się do wielu ogólnopolskich akcji czytelniczych  tj.:

”Odiazdowy bibliotekarz 2018 – rajd rowerowy do Łaz.

„Noc bibliotek”

„Tydzień bibliotek „

‘Cała Polska czyta dzieciom”, „Bezpieczne wakacje”.

Organizowane są zajęcia dla dzieci, lekcje biblioteczne, warsztaty artystyczne, kulinarne.

W bibliotece prężnie działa kawiarenka internetowa, w której znajduje się 6 komputerów.
W związku z tym, że biblioteka wiejska jest jedynym miejscem które dba o rozwój kultury mieszkańców, odbywa się tu wiele imprez kulturalnych, które mają na celu integrację. Są to imprezy dla dzieci , TAKIE JAK. ;

„Bal karnawałowy”:

„Dzień dziecka”, „Dzień matki, „Dzień babci i dziadka”

Organizowane są również wycieczki dla dzieci i dorosłych.

Wycieczka dzieci  w Góry Świętokrzyskie – 2015 rok.

Wycieczka dla dorosłych mieszkańców do Wilna – 2017 rok.

Biblioteka jest również miejscem spotkań seniorów z Sianowskiej Akademii Seniora, którzy spotykają się u nas na zajęciach kulinarnych.

Biblioteka brała udział w realizacji wielu projektów. W 2012 roku podczas wakacji realizowany był projekt finansowany przez Fundację Nauka dla Środowiska pod nazwą „Dziadki do grabek i łopatki, w ramach którego dzieci zagospodarowały niewielki plac w lesie pod miejsce na ognisko. W zamian za to odwiedziły wiele ciekawych miejsc np. Wioska Hobbitów w Sierakowie.

W 2013 roku  realizowany był projekt „Sport to zdrowie” finansowany przez FIO.

Braliśmy udział w konkursie „Pożyteczne ferie” i „Pożyteczne wakacje” finansowanym  przez Fundację Wspomagania Wsi i realizowaliśmy projekty „Nasza najpiękniejsza Wieś”, „Moja miejscowość w Internecie”, „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach”’

W świetlicy organizowane są zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki oraz spotkania z logopedą i zajęcia teatralne.


About the library

The library branch in Skibno has been operating since 2012. It was established within the newly built community center, which was opened for use in 2010.

In the post-war period, there was a rural community center in Skibno located on the road to Wierciszewo near the Skibno railway station. However, due to its poor condition, the building was demolished. In the 1980s, a library operated in Skibno as part of the local cooperative farm (PGR), and a residential building was provided for this purpose. Mrs. Józefa Kluziak was a worker of said library. At the end of the 1980s, the library was closed, its entire collection was moved to the school library in Sucha Koszalińska, and the building was transformed into staff accommodation.

Since then, the residents of Skibno have advocated for the construction of a community center and the establishment of a library. On December 1, 2009, after obtaining all necessary permits and securing funding, the construction of the rural community center in Skibno began.

On November 27, 2010, the newly built community center was opened and consecrated.

On May 8, 2012, the celebration of Library Week in the Sianów Municipality began with the opening of the Library Point in Skibno. For the library’s needs, a separate room was allocated for book lending to the residents of Skibno, who eagerly began to borrow books. The first registered child reader was Maciej Fidór, and the first registered adult reader was Mrs. Barbara Hinz.

Mrs. Janina Kulon, an employee of the community center, was employed as the librarian and has been managing the library ever since.

The book collection of the Library Point was received as a gift from the Sianów Public Library. Since then, the collection has been steadily growing and currently stands at copies. The number of registered readers has also increased, with 160 readers registered by 2018.

The main goal of the library is to serve the residents and respect them. The library is an open place for everyone, providing access to knowledge and information, supporting the development of residents through culture and education, and aiming to integrate the local community and activate its members. With regard to each resident, books are delivered to the homes of two disabled readers.

To promote reading, the library joins various nationwide reading initiatives, such as:

„Library Elf 2018 – a cycling rally to Łazy.

„Library Night”

„Library Week”

„All of Poland Reads to Children,” „Safe Holidays.”

Activities for children, library lessons, artistic and culinary workshops are organized in the library. The library also hosts an active internet cafe with 6 computers. As the rural library is the only place that supports cultural development for residents, numerous cultural events are held here to foster integration. These include events for children such as:

„Carnival Ball”

„Children’s Day,” „Mother’s Day,” „Grandparents’ Day”

Excursions for children and adults are also organized:

Children’s trip to the Holy Cross Mountains in 2015.

Adult residents’ trip to Vilnius in 2017.

The library is also a meeting place for seniors from the Sianów Senior Academy who attend culinary workshops.

The library has participated in the implementation of various projects. In 2012, during the holidays, a project funded by the Science for the Environment Foundation was carried out, titled „Grandparents for Rakes and Shovels,” in which children developed a small forest clearing for a campfire. In return, they visited many interesting places, such as the Hobbit Village in Sierakowo.

In 2013, the „Sport is Health” project funded by FIO was implemented.

The library took part in the „Useful Winter Break” and „Useful Holidays” contests funded by the Countryside Support Foundation and implemented projects like „Our Most Beautiful Village,” „My Locality on the Internet,” and „Let’s Not Forget Our Neighbors.”

At the community center, there are remedial classes in English and mathematics, as well as meetings with a speech therapist and theater workshops.

Skip to content