O Bibliotece

Otwarcie filii bibliotecznej w Wierciszewie nastąpiło 15 października 1988 roku, pracownikiem została Pani Janina Dikolenko.

Następnie w 1989 roku pracę w bibliotece zaczęła pani Małgorzata Szyperska.

Od 1 lutego 1990 roku w tutejszej bibliotece pracę rozpoczęła  Bożena Strzałkowska na początku jako młodszy bibliotekarz.

 po uzyskaniu wykształcenia bibliotekarskiego mianowana została na starszego bibliotekarza .Przez ponad dwadzieścia lat systematycznie uzupełniała i pogłębiała swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i w warsztatach tematycznych organizowanych przez Koszalińską Bibliotekę oraz przez Bibliotekę Publiczną w Sianowie .Swoją  pomysłowością  wzbogaca obowiązki zawodowe aktywnie angażując się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Współpracuje z sołtysem i radą sołecką uczestnicząc jako organizator imprez wiejskich. Tradycyjnie  przygotowuje imprezy okolicznościowe: Dzień Babci , Dzień Kobiet, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Andrzejki , Dzień Seniora. Pani Bożena  należy do Stowarzyszenia Ziemi Wierciszewskiej ,które prężnie działa, dzięki tej współpracy udało im się wygrać dwa projekty z fundacji ,,Działaj lokalnie? .Pierwszy projekt ,,Nie takie Wierciszewo  straszne? miał na celu integrację społeczności lokalnej poprzez wspólną pracę na rzecz poprawy wizerunku wsi. Oprócz nie wątpliwych korzyści związanych z integracją środowiska , projekt ten miał namacalne efekty materialne .Poprawiła się estetyka miejscowości: zagospodarowano miejsce selektywnej zbiórki odpadów, stworzono Park Historii  miejsce gdzie można poznać historię  wsi i  odpocząć, poprawiono estetykę placu zabaw dla dzieci poprzez pomalowanie ogrodzenia, wykonano wiejską tablicę ogłoszeń. Był też ogłoszony konkurs dla dzieci i młodzieży ,,Najbardziej interesujące zdjęcie Wierciszewa oraz   ,,Najładniejsza pocztówka z Wierciszewa? .Drugi projekt  ,,Od ścierniska do ogniska? miał na celu zagospodarowanie zaniedbanego terenu wsi  przy boisku do siatkówki i koszykówki .Powstało tam ogólnodostępne miejsce ,,ogniskowe gdzie każdy może odpocząć, miło spędzić czas .Powstały też  ławki, stoliki, wiata oraz tzw. ,,witacze? .Był też realizowany projekt w partnerstwie z innym stowarzyszeniem, skierowany na przeciwdziałania marginalizacji społecznej, dorośli  korzystali  z Doradztwa Zawodowego, natomiast dzieci pod okiem psychologa i pedagoga, poprzez zabawę uczyły się dobrych  zachowań  i  poznawały  zagrożenia  życia codziennego .Były też atrakcyjne wyjazdy do kina, teatru i na basen .Przy bibliotece działa ludowy zespół śpiewaczy ,,Kwiat Paproci, w którym  śpiewa też pani Bożena , będąc 

zarazem kierownikiem zespołu .Zespół  śpiewa piosenki ludowe, biesiadne, okolicznościowe i religijne.  Występuje na imprezach okolicznościowych, lokalnych  (krzewi kulturę ludową oraz integruje społeczność lokalną), a także na przeglądach powiatowych i wojewódzkich.

 Nasz  pracownik  nie tylko robi coś na zewnątrz i z innymi , ale także w swojej filii. Przez te wszystkie lata oprócz wypożyczania, pomocy przy wyborze książek, czy też udzielaniu informacji ciągle poszerza ofertę dla wszystkich  czytelników biblioteki począwszy od najmłodszych a kończąc na seniorach. W bibliotece prowadzone są lekcje biblioteczne  np.,,Co wiem  o bibliotece?, ,,Książka moim przyjacielem? itp., różnego rodzaju pogadanki, dyskusje nad książką w których dzieci chętnie uczestniczą .Dzieci biorą  również udział w gminnych i powiatowych konkursach  plastycznych, które zachęcają  do czytania bajek, poszerzają wiedzę z zakresu  różnych technik plastycznych, umożliwiają dzieciom zaprezentowanie swojego talentu. W placówce jak co roku odbywają się zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji ,wtedy też organizowane są wycieczki min. na kręgle ,do Parku Rozrywki Pomerania.Dzieci biorą  udział w grach świetlicowych, komputerowych, planszowych ,grach i zabawach na świeżym powietrzu .Organizowane są też zajęcia kulinarne, które cieszą się dużym zainteresowaniem, gdzie uczestnicy wspólnie przygotowują potrawy .Biblioteka  bierze udział w corocznym ,,Święcie Czytelnika Dziecięcego organizowanym przez Bibliotekę Koszalińską  , Tygodniu Bibliotek, Nocy bibliotek, odjazdowy bibliotekarz ,wędrująca książka.

oraz w 2012 roku przystąpiła do Narodowego Czytania  Pana Tadeusza .Od 2011 roku    to praca przy wprowadzaniu  książek do systemu Mak+ Do dyspozycji  czytelników są trzy stanowiska komputerowe podłączone do  Internetu, z których można korzystać bezpłatnie .Dla swoich czytelników pani Bożena  z chęcią  prowadzi zajęcia z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz jak korzystać z Internetu.  Filia  zarządzana przez panią Bożenę jest 

estetycznie urządzona , kolorowa, znajdują się w niej prace plastyczne wykonane  przez uczestników zajęć. Systematycznie stara się urozmaicić swój  biblioteczny  księgozbiór w nowości wydawnicze dla dorosłych i dla dzieci, przez to z roku na rok  zwiększa się liczba czytelników jak i liczba wypożyczeni .Księgozbiór biblioteki  liczy 3000 woluminów .Korzysta z niego 150 czytelników ,którzy w ciągu wypożyczyli 1812 książek

Pani Bożena Strzałkowska jest osobą kompetentną cechuje ją duża aktywność i zaangażowanie, które przejawia się ciągłą gotowością do pracy. W sposób szczególny dba o dobro użytkownika i zaspakajanie jego potrzeb .Koleżeńska i pomocna w każdej sytuacji.

Biblioteka co roku włącza się do akcji WOŚP

Biblioteka co rocznie bierze udział w ,Nocy Bibliotek”


About the library

The opening of the library branch in Wierciszewice took place on October 15, 1988, with Ms. Janina Dikolenko as the librarian.

In 1989, Ms. Małgorzata Szyperska started working at the library.

Starting from February 1, 1990, Ms. Bożena Strzałkowska began her work at the library, initially as a junior librarian. After obtaining her librarian education, she was promoted to a senior librarian. For over twenty years, she consistently enhanced and deepened her professional qualifications by participating in training sessions and thematic workshops organized by Koszalińska Biblioteka and Biblioteka Publiczna in Sianów. Her creativity enriches her professional duties, actively engaging in activities for the local community. She collaborates with the village head and the village council, participating as an organizer in local events. She traditionally organizes various special occasions: Grandparents’ Day, Women’s Day, Mother’s Day, Children’s Day, St. Andrew’s Day, Senior Citizens’ Day. Ms. Bożena is a member of Stowarzyszenie Ziemi Wierciszewskiej, an active association that has managed to win two projects from the „Act Locally” foundation. The first project aimed at integrating the local community through collective efforts to improve the village’s image. In addition to the evident benefits of community integration, this project had tangible material outcomes. The village aesthetics were improved: a place for selective waste collection was established, a „History Park” was created to showcase the village’s history and provide a resting spot, the aesthetics of the children’s playground were enhanced through fence painting, and a village notice board was erected. Competitions for children and young people were also announced: „The Most Interesting Photo of Wierciszewice” and „The Prettiest Postcard from Wierciszewice.” The second project, „From Sedge to Hearth,” aimed to develop the neglected area by the volleyball and basketball court into a communal gathering place with a fire pit. Benches, tables, a shelter, and „witacze” (welcoming elements) were also created. Another project, in partnership with another association, was aimed at countering social marginalization. Adults received vocational counseling, while children, under the guidance of a psychologist and pedagogue, learned about good behaviors through play and became aware of daily life hazards. Exciting trips to the cinema, theater, and swimming pool were also organized. A folk singing group, „Kwiat Paproci,” is active in the library, with Ms. Bożena participating as a singer and leading the group. The ensemble performs folk, festive, special occasion, and religious songs. They perform at local events, district and regional competitions, promoting folk culture and community integration.

Our employee does not only engage externally but also within our branch. Over these years, in addition to lending books, assisting with book choices, and providing information, she has continuously expanded the offerings for all library readers, from the youngest to the elderly. Library lessons are held, such as „What I Know About the Library,” „A Book is My Friend,” and various discussions about books, in which children eagerly participate. Children also take part in local and district artistic competitions that encourage reading fairy tales, broaden knowledge of various artistic techniques, and allow children to showcase their talents. The library hosts activities for children during winter holidays and summer vacations, including trips to bowling alleys and Pomerania Amusement Park. Children engage in indoor and outdoor games, computer and board games. Cooking workshops are also popular, where participants prepare dishes together. The library actively participates in the annual „Children’s Reader’s Festival” organized by Biblioteka Koszalińska, Library Week, Library Night, „A Cool Librarian,” and „A Travelling Book.” In 2012, the library also joined the National Reading of „Pan Tadeusz.” Since 2011, Ms. Bożena has been involved in inputting books into the Mak+ system. Three computer stations connected to the Internet are available to readers, free of charge. Ms. Bożena is enthusiastic about teaching the basics of computer usage and Internet navigation to her readers. The library branch, managed by Ms. Bożena, is aesthetically decorated and colorful, displaying artworks created by participants in the activities. She consistently diversifies the library collection with new publications for adults and children, leading to an increase in the number of readers and borrowed books year by year. The library’s collection comprises 3,000 volumes. It is used by 150 readers who borrowed 1,812 books this year.

Ms. Bożena Strzałkowska is a competent person characterized by significant activity and dedication, evident through her continuous readiness to work. She particularly values the well-being of the user and addressing their needs. She is friendly and helpful in every situation.

The library actively participates in the annual WOŚP (Great Orchestra of Christmas Charity) charity event.

The library also participates annually in the „Library Night” event.

Skip to content