Filia Biblioteczna w SierakowieO Bibliotece

O Bibliotece

Filia Biblioteczna w Sierakowie Sławieńskim rozpoczęła swoją działalność dnia 10 listopada 1986r., 10 dni po otwarciu Wiejskiego Domu Kultury. Filię usytuowano w dwóch pomieszczeniach Domu Kultury. Jedno pomieszczenie stanowiło wypożyczalnię książek, w drugim mieściła się czytelnia. Stan woluminów w dniu otwarcia Filii wynosił 1500 sztuk. Księgozbiór od początku składał się z książek dla dorosłych i młodzieży, bajek dla dzieci. Pierwszą książką zapisaną w księdze inwentarzowej była książka A. Tołstoja pt. ,,Droga przez mękę”, Pracownikiem Filii Bibliotecznej została Halina Roszak-Ostrowska, wcześniej prowadząca Filię Biblioteczną w Karnieszewicach. Ponadto w filii pracowały, Alina Sieklicka, Barbara Bindas. Od października 2000 roku Edyta Robakowska-Iwaniec.

Spotkanie z młodymi czytelnikami na zajęciach koła Przyjaciół Biblioteki 1986r.

Zabawa karnawałowa 1986r.

Uroczystość z okazji Dnia Matki 1988r.

Dzień Dziecka 1988r.

Andrzejki 1988r.

Filia Biblioteki Publicznej w Sierakowie Sławieńskim gromadzi, opracowuje i wypożycza książki oraz udziela informacji na podstawie księgozbioru. Udostępnia użytkownikom 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu i darmowe wi-fi. Księgozbiór biblioteki to bogaty księgozbiór literatura pięknej dla dorosłych i młodzieży, lektur szkolnych, jak również literatury dla najmłodszych czytelników. Zbiory są sukcesywnie uzupełniane, wzbogacane o nowości wydawnicze i bestsellery. Gusty i preferencje czytelników są ważnym kryterium przy zakupach nowości. Nasza biblioteka koncentruję się na lokalnych odbiorcach i dostosowuje swoją ofertę do ich potrzeb i oczekiwań. Cały księgozbiór jest skatalogowany on-line w elektronicznym systemie bibliotecznym, co daje czytelnikowi szybszy dostęp do informacji o szukanych pozycjach. Organizowane są spotkania z książką dla najmłodszych i lekcje biblioteczne. Podczas tych zajęć nie może zabraknąć głośnego czytania, wspólnego oglądania bajek, konkursów i rysowania. Poza tym dobrą okazją do wspólnego spotkania się w bibliotece są również Andrzejki, Dzień Dziecka, ferie i wakacje z biblioteką. Obecnie księgozbiór liczy ponad 2500 woluminów i na bieżąco jest uzupełniany. Biblioteka oferuje również prasę codzienną oraz kolorową.
Filia biblioteczna cyklicznie uczestniczy w ogólnopolskich akcjach:

Cała Polska czyta dzieciom organizując Tydzień Czytania dzieciom,

Czytam sobie w bibliotece,

Urodziny Książkowego Misia,

Noc bibliotek,

Narodowe Czytanie,

Tydzień Bibliotek


Filia biblioteczna to też zrealizowane projekty:

”Nasza świetlica”

„Kolorowe szkło”,

„Czytanie i pisanie jest proste niesłychanie”.

„ Jak pachnie łąka”

”Nasi wspaniali sąsiedzi”,

„Spotkania z pasją”

„Moja miejscowość w Internecie”

Wakacje 2018

Wakacje 2018

Ferie 2018

Tydzień Czytania dzieciom

Lato 2017

Tydzień Czytania dzieciom

Andrzejki 2017

Urodziny Książkowego Misia 2016

Hallowinowe czytanie 2015

Palmy wielkanocne 2014

Czytamy „Lalkę”

Zajęcia plastyczne

obrazekWarsztaty plastyczne

obrazekZajęcia kulinarne

Akcja „Wędrująca książka”

Noc bibliotek

Warsztaty kreatywne


About the library


The Library Branch in Sierakowo Sławieńskie began its operation on November 10, 1986, 10 days after the opening of the Village Cultural House. The branch was located in two rooms of the Cultural House, with one room serving as a book lending area and the other as a reading room. The initial collection consisted of 1,500 volumes, including books for adults and youth, as well as children’s fairy tales. The first book registered in the inventory book was A. Tolstoy’s „The Road of Agony”. The librarian of the branch was Halina Roszak-Ostrowska, who previously managed a library branch in Karnieszewice. Additionally, Alina Sieklicka, Barbara Bindas, and Edyta Robakowska-Iwaniec worked at the branch from October 2000.

The Library Branch in Sierakowo Sławieńskie gathers, processes, and lends books while providing information based on its collection. It offers users 2 computer workstations with free internet access and Wi-Fi. The library’s collection includes a rich assortment of fiction for adults and youth, required school readings, as well as literature for the youngest readers. The collections are continually replenished with new releases and bestsellers. The preferences and tastes of readers play a crucial role in selecting new acquisitions. The library focuses on local readers and tailors its offerings to meet their needs and expectations. The entire collection is cataloged online in an electronic library system, providing readers with faster access to information about desired titles. The library organizes book-related events for the youngest readers and library lessons. These activities often involve reading aloud, watching stories together, contests, and drawing. Additionally, the library hosts events such as St. Andrew’s Day, Children’s Day, holidays, and summer breaks. Currently, the library’s collection consists of over 2,500 volumes and is continuously expanding. The library also offers daily and color magazines.

The library branch regularly participates in nationwide initiatives:

„All of Poland Reads to Kids” during Children’s Reading Week,

„I Read in the Library”,

„Birthday of the Book Bear”,

Library Night,

National Reading,

Library Week.

The library branch has also carried out projects including:

„Our Common Room”,

„Colorful Glass”,

„Reading and Writing are Incredibly Simple”,

„How Does a Meadow Smell”,

„Our Wonderful Neighbors”,

„Meetings with Passion”,

„My Town on the Internet”,

Summer 2018,

Summer Camp 2018,

Winter Break 2018,

Children’s Reading Week,

Summer 2017,

Children’s Reading Week,

St. Andrew’s Day 2017,

Birthday of the Book Bear 2016,

Halloween Reading 2015,

Easter Palms 2014,

Reading „The Doll”,

Arts and Crafts Activities,

Creative Workshops

Skip to content