Filia Biblioteczna w WęgorzewieO Bibliotece

O Bibliotece

FILIA BIBLIOTECZNA W WĘGORZEWIE

 Rozpoczęcie działalności Filii Bibliotecznej nastąpiło 20.06.1984r. Prowadzącą Filię była Pani Teresa Kopeć , która pracowała do końca sierpnia 1986r. Wtedy to nastąpiła zmiana pracownika Filii i została nim Pani Violetta Kasprowicz , która pracuje do dnia dzisiejszego. Filia w tamtym czasie prowadziła punkt biblioteczny w miejscowości Dzierżęcino. Biblioteka działała wspólnie z Domem kultury w Węgorzewie , organizując wspólne imprezy dla dzieci i osób dorosłych . W tym czasie działały różne koła zainteresowań , w nieco innej formie działał Kabaret  ZOCHA .  Jego uczestnikami była głównie młodzież z Węgorzewa . Występowali przed swoją publicznością , jak i również brali udział w konkursach . Jego osiągnięciem było zdobycie wyróżnienia na
II prezentacjach  Kulturalnych Wsi Koszalińskiej w Połczynie Zdroju , gdzie kabaret zdobył wyróżnienie .

Obecnie działalność nie uległa dużej zmianie . Powadzone są cykliczne zajęcia plastyczne przez Pana Adama Maciejewskiego. Zajęcia odbywają się w każdy piątek od 17:00 do 19:00. Podczas wykonywania prac plastycznych przez dzieci widoczne było zaangażowanie oraz chęć osiągnięcia celu. Pozwoliło to na stworzenie pięknych prac plastycznych, przy czym dzieci wykazały się oryginalnością i pomysłowością Dzieci systematycznie uczestniczyły w zajęciach, przychodziły przygotowane i chętne do pracy. Dzięki temu doczekały się swojej dużej wystawy
w Galerii  Zorza w Sianowie .

Biblioteka realizowała różne projekty min. ,,Czym pachnie łąka” . Projekt polegał na poznaniu wszelakich ziół oraz ich zastosowaniu. Zioła zostały zebrane na naszych łąkach i polach . Zostały posegregowane i wysuszone ,a następnie wklejone do zielników i opisane nazwami. W ramach projektu została zorganizowana , dla uczestników , wycieczka
do ogrodów tematycznych ,, Hortulus w Dobrzycy”.
Kolejnym projektem było ,,Młodzieżowe Koło Ekologiczne” dzięki wygranemu konkursowi Pożyteczne Wakacje. Zorganizowany był wyjazd do Arboretum w Karnieszewicach , odbyły się rajdy piesze z workiem na plecach , dzieci sprzątały koryto rzeki . Ogłoszony został również projekt ścieżki ekologicznej , efektem było nasadzenie ozdobnych drzew
i krzewów.

Biblioteka zapewnia czas również dla osób dorosłych , którzy chcą aktywnie spędzać czas .Uroda, zdrowie, odpowiednie odżywianie, dieta, gimnastyka ,relaks, energia, pozytywne myślenie, motywacja -fitness to zarazem sport i pewna filozofia na szczęście .

W ramach wolontariatu  prowadzone są lekcje języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są przez mieszkańca Węgorzewa Pana Czesława Bojara-Fijałkowskiego, w  czasie trwania roku szkolnego . W zajęciach uczestniczą dzieci oraz osoby dorosłe.

Biblioteka współpracuje ze Szkołą Podstawową w Szczeglinie , organizując różne imprezy czytelnicze i lekcje biblioteczne . Uczniowie aktywnie uczestniczą w Tygodniu Bibliotek .W tym roku poznali życie i twórczość Pana Gracjana Bojara-Fijałkowskiego , którą opowiedział jego syn ,mieszkaniec Węgorzewa, Pan Czesław Bojar-Fijałkowski .

Filia Biblioteczna współpracuje z Sołtysem , organizując co roku wspólnie spotkanie dla dzieci z Mikołajem . 6 Grudnia mieszkańcy  uczestniczą w zabawie mikołajkowej ,prowadzonej przez zespół muzyczny , który działa w Filii Bibliotecznej
w Węgorzewie .W trakcie zabawy dzieci otrzymują podarunki w postaci prezentów . 

W ramach upiększania naszej wsi , dzieci z Filii wraz z prowadzącym zajęcia plastyczne Panem Adamem  Maciejewskim pomalowały wspólnie przystanek , gdzie powstała ukwiecona łąka.

W ramach akcji Wędrująca Książka prowadzony jest punkt biblioteczny w Maszkowie , gdzie raz na kwartał wymieniane są książki o różnej tematyce 

Biblioteka bierze czynny udział w ramach współpracy z Bibliotekami z powiatu koszalińskiego w ramach Nocy Bibliotek , do których należą Borne Sulinowo , Barwice i Domasławice .

W zbiorach biblioteki aktualnie znajduje się 2974 woluminy(rok 2017) Zarejestrowanych czytelników w roku 2017 było 145. Regularnie prowadzone są zakupy nowości wydawniczych, przez co rośnie wzrost czytelników oraz wypożyczanych książek .
 


About the library

LIBRARY BRANCH IN WĘGORZEWO

The establishment of the Library Branch took place on June 20, 1984. The branch was initially led by Mrs. Teresa Kopeć, who worked until the end of August 1986. At that time, there was a change in branch staff, and Mrs. Violetta Kasprowicz took over the position, continuing to this day. The branch initially operated a library point in the village of Dzierżęcino. The library collaborated with the Cultural Center in Węgorzewo, organizing joint events for children and adults. During this time, various interest groups operated, including a slightly different version of the ZOCHA Cabaret. The participants were mainly young people from Węgorzewo. They performed for their audience and also took part in contests. The cabaret was recognized with an award during the II Cultural Presentations of the Koszalin Countryside in Połczyn Zdrój.

Currently, the activities have not changed significantly. Regular artistic workshops are conducted by Mr. Adam Maciejewski. The workshops take place every Friday from 5:00 PM to 7:00 PM. During the creative activities, the children’s engagement and determination were clearly visible, resulting in the creation of beautiful artworks. Their originality and creativity were evident, and they were showcased in a large exhibition at the Zorza Gallery in Sianów.

The library has undertaken various projects, such as the „A Meadow’s Scent” project. The project involved learning about various herbs and their applications. Herbs were collected from local meadows and fields, sorted, dried, and then pasted into herbariums with corresponding names. As part of the project, a field trip to the thematic gardens of „Hortulus in Dobrzyca” was organized for the participants. Another project was the „Youth Ecological Circle,” funded by the Useful Holidays contest. An excursion to the Arboretum in Karnieszewice was organized, along with hikes carrying bags on their backs to clean the riverbed. An ecological trail project was also announced, resulting in the planting of decorative trees and shrubs.

The library provides opportunities for adults who wish to spend their time actively. Beauty, health, proper nutrition, diet, exercise, relaxation, energy, positive thinking, and motivation – all fall under the umbrella of fitness, a sport, and a philosophy for happiness.

As part of voluntary work, English lessons are conducted. The sessions are led by Węgorzewo resident Mr. Czesław Bojar-Fijałkowski during the school year. Both children and adults participate in these classes.

The library collaborates with the Primary School in Szczeglin, organizing various reading events and library lessons. Students actively participate in the Library Week. This year, they learned about the life and work of Mr. Gracjan Bojar-Fijałkowski, as narrated by his son, Mr. Czesław Bojar-Fijałkowski, a resident of Węgorzewo.

The Library Branch collaborates with the village head, jointly organizing an annual meeting with Santa Claus for children. On December 6, residents participate in the Santa Claus party, led by a musical ensemble that operates within the Węgorzewo Library Branch. During the event, children receive presents.

In an effort to beautify the village, children from the branch, along with Mr. Adam Maciejewski, who leads the artistic workshops, jointly painted a bus stop to create a flower-filled meadow.

As part of the Traveling Book campaign, a library point operates in Maszkowo, where books on various topics are exchanged quarterly.

The library actively participates in cooperation with libraries from the Koszalin district as part of the Library Night events, including Borne Sulinowo, Barwice, and Domasławice.

The library’s collection currently consists of 2974 volumes (as of 2017). In 2017, there were 145 registered readers. Regular purchases of new publications are made, leading to an increase in readers and borrowed books.

Skip to content